6-й курсПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ

 

Індивідуальна аналітична робота (письмовий звіт)

 

1. Законодавче забезпечення діяльності соціально-психологічної служби в Україні.

2. Розробити власну концепцію профілактики впливу деструктивних культів.

3. Проаналізувати та записати у вигляді схеми технології ведення психологічної війни

4. Проаналізувати та записати у вигляді схеми технології ведення інформаційної війни.

 

Орієнтовна тематика наукових рефератів та індивідуальних проблемно-пошукових завдань

1. Психічне здоров’я: визначення та важливість на сучасному етапі для розвитку українського суспільства.

2. Сучасні підходи практичної психології в протидії тоталітарним культам та їх застосування у роботі соціально-психологічних служб.

3. Психолого-педагогічний консиліум та супервізія: засоби самовдосконалення та вирішення складних питань протидії деструктивним культам.

4. Робота психолога з жертвами деструктивних культів.

5. Роль родини у формуванні передумов до культової залежності дитини

6. Психологічні маніпуляції в офісі

7. «Школи батьківства» як різновид групової психолого-консультативної технології протидії тоталітарним сектам

8. Відчуження від роду та сім′ї як одна з умов залучення до тоталітарного культу

9. Застосування маніпулятивних технологій в рекламі: провести аналіз рекламних проспектів останньої передвиборчої кампанії

10. Технології маніпуляції свідомістю працівників в багаторівневому маркетингу

11. Релігійні організації, структури та церкви, що побудовані за принципом багаторівневого маркетингу.

12. Дослідити найвпливовіші регілійні тоталітарні культи в Україні.

13. Дослідити найактивніші економічні культи в Україні

14. Дослідити найпотужніші політичні культи в Україні

15. Деструктивні культи, що експлуатують сексуальні питання.

16. Містичні культи сучасності.

17. Причини активності поганських культів в Україні

 

9. Перелік питань, що виносяться на кінцевий контроль знань

1. Предмет, мета, завдання психології впливу як галузі психологічної науки.

2. Історія розвитку галузі.

3. Інтерсуб`єктні та інтрасуб`єктні впливи.

4. Соціально-психологічні механізми впливу

5. Колискова як спосіб психологічного впливу на дитину.

6. Вплив дитячої казки на формування життєвих сценаріїв особистості.

7. Методи психологічного впливу в батьківсько-дитячих стосунках.

8. Прийоми психологічного впливу на людину засобами когнітивної психології.

9. Механізми когнітивного впливу

10. Екзистенційні парадигми впливу.

11. Прийоми активізації членів колективу.

12. Способи впливової взаємодії топ-менеджера на корпоративне оточення.

13. Імідж як прийом психологічного впливу.

14. Соціальна реклама: приклади позитивного та деструктивного впливу

15. Психологічна маніпуляція як різновид психологічного впливу.

16. Система методів психологічного впливу: психологічна атака, психологічне програмування, психологічний тиск, психологічна маніпуляція.

17. Механізми реалізації психологічної маніпуляції

18. Психологічні війни

19. Політичні технології.

20. Політична реклама.

21. Політичні секти.

22. Економінчі культи.

23. Принцип побудови багаторівневого маркетингу.

24. Розпізнавання маніпуляцій в політичній та економічній взаємодії.

25. Психотерапевтичні культи.

26. Основні принциписаєнтології

27. Онтопсихологічна організацій як тоталітарний культ.

28. Деструктивні релігійні культи.

29. Психологічні технології вербування адептів

30. Методики утримання адептів.

31. Психологічні методики зі зміни свідомості людини.

32. Психологічний захист.

33. Внутрішньоособисті механізми психологічного захисту людини.

34. Міжособистісні захисти.

35. Методи допомоги особам з культовою залежністю.

36. Програми профілактики культових залежностей.

 

 

 

ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ

 

 

 

Орієнтовна тематика наукових рефератів та індивідуальних проблемно-пошукових завдань

1. Діагностичні критерії ПТСР

2. Теоретичні моделі ПТСР

3. Індивідуальна уязвимість та психологічні наслідки травми

4. Загальні підходи до психотерапії ПТСР

5. Психотерапія емоційних травм за допомогою руху очей

6. Гештальттерапевтичні методи роботи з особою у посттравматичному стані

7. Когнітивно-поведінкова терапія при роботі з ПТСР

8. Символ-драма у роботі з людьми, що пережили екстремальні ситуації

9. Особливості застосування сімейної психотерапії при наявності ПТСР у одного з членів родини

10. Методи неролінгвіністичног програмування для створення позитивного емоційного паттерну особистості

11. Насильство над дітьми

12. Особливості прояву сучасного насильства над дітьми на території школи

13. Наслідки насильства над дітьми для їх життєдіяльності

14. Особливості групової психотерапії з дітьми

15. Тренінг з дітьми, що пережили сексуальне насильство

16. Навчена безпорадність та пошукова активність

17. Типи жертв та види віктимності

18. Аддиктивна поведінка: концепції та моделі

19. Деструктивні культи та їх вплив на психіку людини

20. Особливості взаємодії терориста та заручника

21. Психологія заручника

22. Психологія ведення переговорів з терористами.

10. Перелік питання, що виносяться на кінцевий контроль знань

Екстремальні та кризові ситуації як «перехідні» етапи життевого шляху л Типи та види екстремальних ситуацій людини

Класифікація екстремальних ситуацій

Види кризових ситуацій

Фактори від яких страждають жертви екстремальних ситуацій

Біологічні, психофізіологічні та психосоціальні механізми активності людини у надзвичайних умовах

Первинна адаптація людини до екстремальних умов: особливості психогенних реакцій

Особливості психичної діяльністі людини в екстремальній ситуації

Специфічні прояви екстремальної поведінки: «адаптивна активність» та «активна неадаптивність» людини.

Загальна структура змін міжособистісних відносин в екстремальних та кризових умовах

Масовидні явища та способи управління масовою свідомістю в умовах екстремальності

Управління мотивацією в процесі екстремальної професійної діяльності

Саморегуляція та самопрограмування як способи підвищення стресової витривалості

Техніки екстренної психологічної допомоги

Психогенії в екстремальних ситуаціях

Психічна травматизація особистості в екстремальних умовах буття

Природні та техногенні екстремалії: стратегії адаптації та специфіка психологічних наслідків

Міри безпеки при загрозі проведення терористичного акту

Психологічні портрети терориста та його заручників

Перша медична допомога постраждалим в екстремальних ситуаціях

Посттравматичний розлад його прояви та діагностування

Методи діагностики ПТСР

Психотерапія емоційних травм

Види показання до застосування гештальттерапії при ПТСР

Специфіка адаптаційного синдрому та психологічні зміни у учасників бойових дій та мешканців зони воєнного конфлікту

Феноменологія та вплив на особистість екстремальних ситуацій, які пов»язані з фізичним або психологічним насиллям

Психотрансформація особистості та її життєвих відносин після «виходу» з надзвичайних умов існування

Особливості проведення діагностики дітей, що пережили сексуальне насилля

Особливості психотерапії дітей, що пережили сексуальне насилля

Психологічна допомога родичам, що втратили близьких

 

Основна та додаткова література

 

6.1.1. Основна література

1. Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога.- М.: Эксмо, 2008.

2. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы.- .- М.: Эксмо, 2009.

3. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации.- М.: Эксмо, 2005.

4. Малкина-Пых И.Г. Психология поведения жертвы.- М.: Эксмо, 2006.

 

6.1.2. Додаткова література

 

5. Александровский Ю., Лобастов О.,Спивак И. и др. Психогении в экстремальных ситуациях. – М., 1991

6. Арсел Либби Тата, ФолнеговичШмальц В., Казарич-Ковачич Д, Марушич А. Психосоциальная помощь жертвам войны: беженкам и членам их семей из Боснии и Герцеговины и Хорватии. – Киев: Сфера, 1998. – 164 с.

7. Бассин Ф.В. О силе «Я» и психологической защите // Вопросы философии. — № 2. – 1969. – С. 118-125

8. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: МГУ, 1984

9. Духновский С.В. Влияние переживания критических ситуаций на развитие девиантного поведения подростков // Автореферат дисс….канд. псих. наук. – Казань, 2002. – 27 с.

10. Евдокимов В.И., Макаров Р.Н., Марищук В.Л. методы психофизиологической саморегуляции в лётной практике. – Кировоград, 1988

11. Китаев – Смык Л.А. Вероятностное прогнозирование и индивидуальные особенности реагирования человека в экстремальных условиях. – В кн.: Вероятностное прогнозирование в деятельности человека. – М.: Наука, 1983, 368 с.

12. Короленко Ц.П. Психология человека в экстремальных условиях. – Л.: Наука, 1978

13. Лоренсо Луис Алексис. Психологічні основи міжнародних реабілітаційних програм для потерпілих від крупномасштабних критичних інцидентів // автореф. дисс. на здобуття наукового ступеня канд. психол. наук. – Харків, 2000

14. Магомед-Эминов М.Ш. Трансформация личности. – М.: Психоаналитическая ассоциация, 1998. – 496 с.

15. Мазур Е. С., Гельфанд В.Б., Качалов П.В. Смысловая регуляция негативных переживаний у пострадавших при землетрясении в Армении // Психологический журнал. – Т.13. — № 2. – 1992.

16. Менделевич В.Д. Клиничекая и медицинская психология. Практическое руководство. – М.: «МЕДпресс», 1998. – 592 с.

17. Соколова Е.Т., Ильина С.В. Роль эмоционального опыта жертв насилия для самоидентичности женщин, занимающихся проституцией // Психологический журнал. – Т.21. — № 5. – 2000. – С.70 – 81

18. Степнова Л.А. О некоторых подходах к психотерапии смысложизненных ориентаций личности // Мир психологии. – Москва – Воронеж: № 2. – 2001. – С.89 – 93

19. Франкл В. Человек в поисках смысла. Сборник: Пер. с англ. и нем. (Общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева). – М.: МГУ, 1990. – 368 с.

20. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / сост. А.Е. Сельченок/. – М.: АСТ, Мн.: Харвест. – 2002. – 480 с.

21. Решетников М.М., Баранов Ю.А., Мухин А.П. Психофизиологические аспекты состояния, поведения и деятельности людей в очагах стихийных бедствий и катастроф // Военно-медицинский журнал. – 1991. — № 9. – С. 11-16

22. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. – СПб: Питер, М.- Харьков- Минск, 2001. – 270 с.

 

 

 

 

Основна література

 

 

 

1. Гридковець Л.М. Основи психологічного консультування. – К., 2011.

2. Максименко С.Д. Загальна психологія. ( 3-е вид.) . – К.: Лира-К, 2008. — 272 с.

3. Повякель Н.И., Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта. – К., 2002.- 256 с.

4. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита.— М.: ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. — 344 с.

 

Додаткова література

 

5. Алекс С., Вопель К. Не вчи мене, але дозволь мені вчитися. (в 2-х частинах). – Львів: Свічадо, 2011.

6. Боднаренко О.В. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: Класс, 2001. – 336 с.

7. Байль Б. Дитина чемна і нечемна. — Львів: Свічадо, 2007. – 256 с.

8. Бетонова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Совершенство, 1998. – 298.

9. Бродовська В.Й., Патрик І.П., Яблонко В.Я. Тлумачний словник психологічних термінів в українській мові: Словник. – 2-е видання. – К.:Професіонал, 2005. – 224 с.

10. Гридковец Л., Кутепова И. Психологическое сопровождение онкобольных.-Вісник КІБіТ.- К: КІБіТ, 2010.- №1 (11).- С.68-72.

11. Гридковець Л.М. Психологічні засади подолання безробіття серед багатодітних матерів. — Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференціх “Психологія особистості безробітного”.− К: ІПК ДСЗУ, 2006.

12. Гридковець Л.М. Світ подуржнього життя. –К: РД, 2004.

13. Демченко М.Г. Конфліктологія: Опорний конспект лекцій. – К.: Єкомен, 2010. – 47 с.

14. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (Збірник документів): У 2 ч. – К.,1998.

15. Діти, молодь і закон (3бірник документів): У 2 ч. – К., 1994.

16. Добсон Д. Путівник для родини. — Львів: Свічадо, 2011. – 206 с.

17. Затоні М.-Т., Джілліні Д. Як уберегти дитину від страждання. – Львів: Свічадо, 2010. – 206 с.

18. Збірник міжнародних правових документів, законодавчих актів і ормативних документів України з питань соціально-правового захисту дітей. – К., 1998.

19. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія. – К.: Ніка-Центр, 2000.

20. Корекційна робота психолога / Упоряд. О. Главник – К.: Шкільний світ, 2002 – 112 с.

21. Кульбіда Н.М. Сімейно-рольова взаємодія у сучасному подружжі: тенденції традиційності й егалітарності// Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Житомир: ЖФ КІБІТ, 2010. – С. 211-215.

22. Максимова Н.Ю. Воспитательная работа с социально дезадаптированными школьниками. – К., 1997.

23. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы.- .- М.: Эксмо, 2009.

24. Малкина-Пых И.Г. Семейная психотерапия.- М.: Эксмо, 2007.

25. Малкина-Пых И.Г.Справочник практического психолога.- М.: Эксмо, 2008.

26. Манілов І., Дем’яненко Т. Взаємозвязок сугестивності та акцентуйованості підлітків-девіантів// Соціальна психологія, 2009. — №3

27. Мерзлякова Н., Петухова В. Как важить в офисе. – М.: Речь, 2008.

28. Михайліченко М.В. Психолого-педагогічний відбір абітурієнтів при вступі на навчання: організація та управління // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д Максименка.–Т.XII, част.7.–К., 2010 –С.301-308.

29. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу. – К., 2005.

30. Навчально-методичні комплекси з дисциплін практичної психології та психотерапії/ за ред. Н.І.Повякель. –К.:КНПУ , 2009.

31. Павлюкевич П. З підлітками спокійно про батьків. З батьками спокійно про підлітків. — Львів: Свічадо, 2010. – 256 с.

32. Полі С. Серце батька. – Львів: Свічадо, 2010. – 206 с.

33. Психологічна енциклопедія/ Автор-упорядник О.М.Степанов. — К.: Академвидав, 2006. – 424 с.

34. Психологічний словник . – Х.: Прапор, 2010.

35. Психологія особистості / Словник-довідник / За ред. П.П.Горностая, Т.М.Титаренко // Авт. кол. П.П.Горностай, Т.М.Титаренко, С.В.Васьківська, І.А.Грабська, Л.А.Лепіхова, Н.І.Повякель, Н.В.Чепелєва. – К.: Рута, 2001.

36. Райт Г.Н. Як говорити, щоб діти нас слухали. — Львів: Свічадо, 2007. – 144 с.

37. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2005.

38. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы: Монография. — М., Академкнига, 2008.

39. Романчук О. Жити серцем. – Л.: Свічадо, 2009.

40. Смульсон М. Л. Психологія розвитку інтелекту. – К.: Нора-друк, 2003.– 298 с.

41. Ткач Р.М. Женские терапевтические сказки: метафора превращения из гусеницы в бабочку. – М.: Речь, 2009.- 96 с.

42. Фабер А., Мазліш Е. Як слухати, щоб діти з нами говорили. Як говорити, щоб діти нас слухали. — Львів: Свічадо, 2010. – 300 с.

43. Форвард С.Токсичні батьки. — Львів: Свічадо, 2010. – 352 с.

44. Х’юз С. Десять принципів щасливого шлюбу. — Львів: Свічадо, 2010. – 44 с.

45. Навчально-методичні комплекси з дисциплін практичної психології та психотерапії/ за ред. Н.І.Повякель. –К.:КНПУ , 2009.

 

6.1.3. Інформаційні ресурси

46. www.ccf.kiev.ua

47. www.boaberlin.de

48. www.caritasukraine.org

49. www.impactonhealth.org

50. www.frankfurt.aidshilfe.de

51. www.kfh-freiburg.de

 

 

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ

 

 

 

Завдання до індивідуально-дослідницької роботи

 

1. Конфлікти та їх місце в життя людини.

2. Особливості спілкування і психологічні передумови виникнення конфліктів.

3. Психологічні особливості форм і видів конфліктів та методів їх дослідження.

4. Особистісні передумови та чинники виникнення міжособистісних конфліктів.

5. Міжособистісний конфлікт та його види і психологічні особливості.

6. Психологічні техніки вирішення міжособистісних конфліктів.

7. Вплив стилю керівництва на виникнення й подолання конфліктів.

8. Внутрішньоособистісні конфлікти та їх роль і місце в становленні особистості фахівця.

9. Самоменеджмент фахівця, засоби, напрями та психологічні техніки.

10. Візуалізація конфлікту як засіб подолання конфліктної ситуації та вирішення конфлікту.

11. Трудові конфлікти, їх види та особливості вирішення.

12. Психопрофілактика міжособистісних конфліктів.

13. Психологічні особливості прогнозування та профілактики міжособистісних конфліктів.

14. Психологічні чинники спілкування, що призводять до виникнення конфліктів.

15. Акцентуації поведінки особистості і конфліктні типи поведінки.

16. Психодіагностика конфліктів та причин їх виникнення з метою професійного підбору кадрів.

17. Стиль поведінки та особливості вибору адекватного стилю поведінки у конфліктах.

18. Психологічна культура особистості й конфлікти.

19. Посередництво як засіб вирішення конфліктів.

20. Картографія як ефективний метод психологічного аналізу, діагностики та подолання конфліктів.

21. Психологічні передумови конструктивних переговорів.

Перелік питань, що виносяться на кінцевий контроль знань

 

1. Визначте, що таке конфлікт та його основні види.

2. Визначте основні компоненти формули конфлікту.

3. Опишіть на прикладі, як саме можна враховувати формулу конфлікту при прогнозуванні та упередженні конфліктів.

4. Визначте, що таке внутрішньоособистісний конфлікт, та обґрунтуйте його роль і місце в розвитку особистості.

5. Опишіть основні стадії розвитку конфлікту.

6. Визначте основні види завершення конфлікту та особливості вирішення конфліктів.

7. Опишіть позитивні та негативні функції конфліктів.

8. Визначте основні сигнали конфліктів.

9. Визначте, які Ви знаєте форми спілкування та їх взаємозв’язок із вирішенням конфліктів.

10. Опишіть основні засоби впливу на людей у процесі виникнення й ескалації конфліктів.

11. Визначте, що таке конфліктогени спілкування, їх види та особливості їх ролі в ескалації конфліктів.

12. Визначте роль і місце емпатії та емпатійного слухання у профілактиці й подоланні конфліктів.

13. Опишіть основні стратегії вирішення конфліктів. Обґрунтуйте, яка з них найбільш конструктивна взагалі і для Вас і чому?

14. Назвіть психологічні прийоми вирішення конфліктів. Визначте особливості контролю Конфліктність особистості

15. Типи поведінки особистості у конфліктній ситуації

16. Особливості шлюбно-сімейних та родинних відносин

17. Специфіка сімейних конфліктів

18. Класифікація конфліктів в організації

19. Наслідки конфліктів в організації

20. Негативний вплив нерозвязаних конфліктів

21. Психологічні типи конфліктів

22. Управлінсько-комунікативна некомпетентність керівника як джерело конфлікту

23. Підходи до розвязання конфліктів

24. Управління конфліктними ситуаціями

25. Психологічна допомога конфліктуючим

26. Вимоги керівника до розвязання конфлікту в організації.

27. Колаборативний процес як метод подолання організаційних конфліктів

28. Картографія конфлікту

29. Пам’ятка до розвязання конфліктів

30. Поняття про переговори.

31. Етапи переговорів Загальні підходи до організації переговорів

32. Моделі поведінки у переговорах Стратегії та тактики переговорів

33. Поняття про посередництво. Прийоми посередництва

34. Профілактика конфліктів: сутність, підходи та напрямки.

 

 

Основна та додаткова література

 

6.1.1. Основна література

1. Ацупов А., Баклановский С. Конфликтология в схемах и комментариях (2-е изд.) – К.: Лира-К, 2009. – 304 с.

2. Балабанова С. Конфліктологія: навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2009.- 280 с.

3. Максименко С.Д. Загальна психологія. ( 3-е вид.) . – К.: Лира-К, 2008. — 272 с.

4. Тихомирова Т. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. – К.: Ліра-К, 2008.- 240 с.

5. Скібіцька Л.І. Конфліктологія. Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 384 с.

6. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта.- К., 2010. 255 с.

 

5.0.2. Додаткова література

 

6. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. – Учебное пособие для Вузов. – Харьков: Фортуна-Пресс, 2007. – 355 с.

7. Бастун М.В. Культурне пограниччя як позиція особистості у просторі культури // Особистість у просторі культури. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму 24 вересня 2009 р. – Севастополь, 2009. – С. 17-19.

8. Бороздина Г.В. Психология делового общения.– М.: ИНФРА, 1998.– 224 6. Власова Н.И. И проснешься боссом: Справочник по психологии управления: В 3 – х частях. – Ч. 2. – М.: Речь, 2005.

9. Бурлачук В. Життєвий світ і структура конфлікту// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1998. — №4-5.

10. Гридковець Л.М. Психологічні засади подружніх гармоній. – К.: РД, 2007

11. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – СПб: ПИТЕР, 2006. – 360 с.

12. Зигерт В.,Ланг Л. Руководить без конфликтов. — М.: Экономика, 2005. – 335 с.

13. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. – Київ: Наукова думка, 1996. – 190 с.

14. Каррас Ч.Л. Искусство ведения переговоров. – М.: Эксмо, 1997. – 396 с.

15. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. – М.: СТРИНГЕР, 2006. – 212 с.

16. Кульбіда Н.М. Чинники конфліктної взаємодії на підприємстві.//ВІСНИК КІБіТ, 2008. – Вип. №2(9). – С.87-88.

17. Ликсон Ч. Конфликт. Семь шагов к миру. – СПб: ПИТЕР. 2007. – 148 с.

18. Максимець С.М. Особливості соціально-психологічної адаптації менеджерів// Менеджмент у медсестринстві: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир, 2010. – С.88-91.

19. Малько В.А. Комунікативна логіка. – К.: Ліра- К, 2009.

20. Мартиняк. Криза в питання та відповідях. – К.: Ліра-К, 2009.

21. Примуш М.В. Конфліктологія. Навчальний посібник. — К.: «Професіонал», 2006. — 288 с.

22. Психологическая энциклопедия./Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. –2-е изд.- СПб.: Питер, 2006. — 1096 с.

23. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.: Академиздат, 2007. – 400 с.

24. Психологічна енциклопедія/Автор-упор. О.М.Степанов. – К.: Академвидав, 2006. – 422 с.

25. Психологічний довідник учителя: В 4 кн. Кн. 2. Е — О / Ред.: С. Максименко; Упоряд.: В. Андрієвська. — К.: Главник, 2005. — 111 с.

26. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів/Під ред. В.Б.Шапаря. – Х.: Прапор, 2009. – 669 с.

27. Скотт Д.Г. Конфликты. Пути их преодоления. – Киев: Внешторгиздат,2001. – 191 с.

28. Уткин Э.А. Конфликтология. Теория и практика. – М.: Тандем. – 2008.

29. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. – М.: Фолио, 2007. – 172 с.

30. Хасан Б.И. Конструктивная психология конфликта. – М, 2003.

31. Хорни К. Ваши внутренние конфликты. — М.: Академиздат, 2006. – 212 с.

32. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. – С.П.: Питер, Малфея, 2007. – 277 с.

33. Навчально-методичні комплекси з дисциплін практичної психології та психотерапії/ за ред. Н.І.Повякель. –К.:КНПУ , 2009.

 

.

6.1.3. Інформаційні ресурси

1. http://www.koob.ru

2. http://psy.agava.ru/prog02.html

3. http://www.psyword.agava.ru/nauka_psydiagnos.html

4. http://www.psyserver.narod.ru/metodik.html

5. http://www1.list.ru/catalog/

 

Posted in Без рубрики

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *